Zdravotníctvo na Slovensku

Systém zdravotníctva na Slovensku pozostáva z verejných aj súkromných zdravotníckych služieb. Existujú verejné nemocnice, polikliniky a zdravotnícke zariadenia so širokou škálou špecializácií a zdravotnícke zariadenia a ambulancie zamerané na jednu medicínsku špecializáciu. Druhou skupinou sú súkromné všeobecné zdravotnícke zariadenia, súkromné nemocnice a súkromné zdravotnícke zariadenia s jednou špecializáciou.

Zdravotné poistenie a náklady na liečbu

Na Slovensku sa zdravotná starostlivosť poskytuje na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré je povinné. Čo to znamená? Vo všeobecnosti má každý právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Neštátnymi zariadeniami sú náklady na liečbu pacienta buď plne hradené zdravotnou poisťovňou pacienta, alebo pacient platí určitú časť sumy ako spoluúčasť. Náklady na liečbu v súkromných ziskových zariadeniach zvyčajne plne hradí pacient.

Občania EÚ a náklady na liečbu

Občania členských štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska majú v prípade neodkladného a nevyhnutného ošetrenia právo na neodkladnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako občania SR. Poznámka - nevyhnutným ošetrením sa rozumie ošetrenie, ktoré nemôže počkať na návrat do vlasti, napr. akútne ochorenie alebo úraz, pričom potreba ošetrenia musí vzniknúť počas pobytu v zahraničí. Toto právo sa vzťahuje aj na náklady na ošetrenie. Na uplatnenie tohto práva však musí byť občan z uvedených krajín držiteľom Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), ktorý oprávňuje na bezplatnú alebo zľavnenú zdravotnú starostlivosť. V prípade, že takýto občan nie je držiteľom preukazu EHIC, zvyčajne si hradí náklady na ošetrenie sám v plnej výške a musí požiadať o refundáciu v rámci svojho vnútroštátneho systému zdravotného poistenia.

Občania mimo EÚ a náklady na liečbu

Občania z krajín mimo EÚ musia hradiť náklady na zdravotnú starostlivosť v plnej výške.

Ak potrebujete pomoc, máte právo vybrať si vlastného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to z verejného alebo súkromného sektora. Odporúčame však vybrať si tú, ktorá má zmluvu s jednou z týchto zdravotných poisťovní - Dovera, Union alebo VšZP. V opačnom prípade, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, budete si musieť všetky náklady hradiť sami.

Pohotovosti a nemocnice v Bratislave

Nižšie je uvedený prehľad niektorých pohotovostných služieb a lekárskej starostlivosti v Bratislave, ktoré môžete využiť v prípade niektorých naliehavých problémov:

Pohotovostná služba pre dospelých
Ambulancia pohotovosti na Šancovej ulici 110 alebo na Strečnianskej ulici 13

Pohotovostná služba pre deti a mládež
Národný ústav detských chorôb pri Detskej fakultnej nemocnici Bratislava - Kramáre na Limbovej ul. 1

Zubná pohotovosť
Denta Group, Drienova 37, alebo Stomamed, Laurinská 16.

Pohotovostná služba je dostupná 24 hodín denne aj v týchto bratislavských nemocniciach:
Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto, Mickiewiczova 13;
Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov, Ružinovská ulica 6, Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre, Limbová ulica 5, Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava - svätého Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava Petržalka

Telefónne čísla pohotovostných služieb

Pamätajte: nikdy neviete, kedy sa ocitnete v situácii, keď budete vy alebo niekto vo vašom okolí potrebovať pomoc. Je preto veľmi dôležité poznať tieto čísla:

112 - jednotné číslo záchrannej služby v EÚ
155 - záchranná zdravotná služba (prvá pomoc)
158 - polícia
159 - bratislavská mestská polícia 
150 - hasičská a záchranná služba